مهران بهشتی

کوچ سازمانی و خودشکوفایی فردی

دکترای مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک

دارای مدرک ACTP در کوچینگ

داراي تاييديه PCC از فدراسيون جهاني كوچينگ ICF

دارای مدرک کوچینگ گروهی از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

دارای مدرک کوچینگ مدیران از MPT اتریش و anccp ایتالیا
مدرس و منتور مهارتهای کوچینگ

کوچ سازمانی در فولاد مبارکه اصفهان
کوچ سازمانی شبکه پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

.

فرم ثبت نام کوچ
بهشت در دستان توست