__________________________________________________________________________________________________________

 مهران بهشتی

کوچ سازمانی و خودشکوفایی فردی

دکترای مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک

دارای مدرک ACTP
مدرس و منتور مهارتهای کوچینگ

__________________________________________________________________________________________________________

.

فرم ثبت نام کوچ
بهشت در دستان توست