__________________________________________________________________________________________________________

 سالها بر روی ناخودآگاه و کودک درون مطالعه و تحقیق کرده ام، به جرات میگویم انسانها با کودک درون خود قهر هستند و آشتی با درون راز شکوفایی فردی است. کمک به انسان ها برای شناخت درون و خودشکوفایی حرفه من است. در این راه با ابزار کوچینگ درون انسان ها را برایشان نمایان می کنم تا لذت وصف ناپذیری از واقعیت خود برده و برای پیشرفت و خودشکوفایی پرشی بزرگ در زندگی داشته باشند

مهران بهشتی، کوچ خودشکوفایی

__________________________________________________________________________________________________________

.

فرم ثبت نام کوچ
بهشت در دستان توست